English version Norwegian version
Graminor logo

FOU Prosjekter

FOU Prosjekter

Graminor er involvert i ulike Forsknings - og Utviklings (FOU) prosjekter  sammen med nasjonale og internasjonale aktører. Dette for å initiere og utløse forskning og utvikling der vi har behov for kunnskap og for å utvikle kompetanse innen fagfelt som kan brukes i utviklingen av planteforedlingsprogrammene.

I forhold til forskning  som er relatert til utvikling av nye sorter for korn er Graminor involvert i følgende prosjekter: 

 

Varighet: 2019-2023  |  NFR 294651    FFL-JA — FORSKNINGSMIDLENE FOR JORDBRUK OG MATINDUSTRI

MATHVETE: Adaptions within the Norwegian wheat value chain to improve quality and obtain high quantities for milling in a changing climate.

Tilpasninger i den norske verdikjeden for mathvete for å oppnå god bakekvalitet og høy norskandel i et utfordrende klima. 

Prosjektet MATHVETE skal utvikle kunnskap og tilpasningsstrategier i verdikjeden for å sikre høy og stabil produksjon av norsk mathvete med god bakekvalitet i et fremtidig utfordrende klima. Bruken av norsk hvete til mat begrenses av for lavt proteininnhold og svak og/eller varierende glutenkvalitet. Aktivitetene i dette prosjektet skal møte disse utfordringene. 

FORSKNINGSRADET.NO    NIBIO.NO  NOFIMA.NO  |   NMBU.NO  |  ROTHAMSTED RESEARCH   | UNIVERSITY OF MINNESOTA  

 

Varighet: 2018-2022  |  NFR 286606    |   NÆRINGS-PHD

OATGEN: Oat breeding in the era of Genomics: resistance to Fusarium. 

Havreforedling i genetikkens tidsalder: resistens mot Fusarium.

OatGen er et samarbeid mellom Graminor AS, NMBU og NOFIMA. Prosjektet fokuserer på å utvikle et mer effektivt havreforedlingsprogram, gjennom implementering av nye genetiske verktøy, med fokus på Fusarium-resistens.

FORSKNINGSRADET.NO | NMBU.NO | NOFIMA.NO

 

Varighet: 2017-2021  |  NFR 267806

vPHENO: Reliable and efficient high-throughput phenotyping to accelerate Genetic gains in Norwegian plant breeding (virtual phenomics).

Større avlingsframgang i norsk kornforedling gjennom pålitelig og high-throughput fenotyping (virtual phenomics; vPheno)

Prosjektet har som mål å effektivisere, og øke presisjonsnivået i arbeidet med å foredle nye plantesorter, ved å ta i bruk nyskapende teknologiske løsninger som Virtual Reality, genomisk seleksjon  og hyperspektrale bilder. 

FORSKNINGSRADET.NO | MAKINGVIEW | BOSTON UNIVERSITY  | NMBU.NO | FORSKNING.NO | CIMMYT.ORG  

 

Varighet: 2015 -      |  PPP NordGen

6P: Public Private Partnership - Plant Phenotyping Project

I prosjektets først fase (2015-2017) etableres et Nordisk nettverk for plantefenotyping (NPPN) for å utvikle  high-throughput fenotyping foredlingsstrategier basert på implementering av UAS teknologi (droner). NPPN vil være ansvarlig for aktiviteter som skal sikre dynamisk utvikling av feltfenotyping gjennom kunnskapsdeling og involvering av sluttbruker. Fase to av prosjektet (etter 2017) innebærer forsking og innovasjon av neste generasjon av fenomikk gjennom feltforsøk, mer avanserte UAS, bioniformatikk og high-performance beregning av Big Data. 

NORDICPHENOTYPING.ORG  |  NORDGEN.ORG  

   

Varighet: 2016-2020 |  NFR 256370 | BIONÆR — BIONÆRINGSPROGRAM

EXPAND: Expanding the technology base for Norwegian wheat breeding: genomic tools for breeding of high quality bread wheat 

Nye genomiske verktøy i foredlingen av brødhvete med god bakekvalitet.

Prosjektet har som mål å implementere nye genom-baserte foredlingsverktøy som kan effektivisere Graminors hveteforedlingsprogram. Resistens mot aksgroing vil bli brukt som case, siden dette er den viktigste egenskapen som må forbedres for å sikre en stabil bakekvalitet basert på norskprodusert hvete.

FORSKNINGSRADET.NO |  NIBIO.NO |  NOFIMA.NO

 

Varighet 2018 -2020  | PPP, NordGen

PPP BARLEY: Combining knowledge from field and from laboratory for pre-breeding in barley.

Integrasjon av felt- og laboratoriekunnskap i bygg (offentlig privat partnerskap, PPP).

Nordisk samarbeid for pre-foredling, initiert av det Nordiske ministerrådet i 2011, og organisert av NordGen. Målet med prosjektet er å sikre utviklingen av plantesorter for det nordiske klimaet og tilpasset fremtidige klimatiske endringer.

NORDGEN.ORG |  SLU.SE  | LUKE.FI | BOREAL.FISEJET.COMNORDICSEED.DK |LBHI.IS

 

Varighet: 2016 -2018

Hvetesorter til økologisk dyrkning: Kvalitetskorn

Prosjektet «Kvalitetskorn» vil øke tilbudet av hvetesorter egnet for økologisk dyrking og håndverksmessig bakst.

NORSØK.NO |  NLR.NO |  NIBIO

 

Varighet 2016 - 2020 | NFR

TRYGGHAVRE: Resistance to Fusarium langsethiae in Norwegian Oats

Resistens mot Fusarium langsethiae i norsk havre (TRYGGHAVRE).

NIBIO.NO

 

Varighet 2013-2019 | NFR 233993

QUALITYWHEAT: Norwegian wheat with optimized protein content and high baking quality 

Norsk mathvete med riktig proteininnhold og god baketeknisk kvalitet.

BIOFORSK.NO |  LANDBRUKSDIREKTORATETNOFIMA.NO | FORSKNINGSRADET.NO

 

Varighet 2014-2017 | NFR 233908

RESIFUS: Resistance sources, resistance mechanisms and selection methods against Fusarium and mycotoxins in Oats

Resistenskilder, resistensmekanismer og seleksjonsmetoder mot Fusarium og mykotoksiner i havre.

KORNFORUM.NO | FORSKNINGSRADET.NO

 

Varighet: 2013-2016 |  NFR 224833

Increased grain yield and grain quality through better resistance to leaf blotch diseases in wheat and barley.

Økte kornavlinger og bedre kornkvalitet gjennom økt resistens mot bladflekksykdommer i hvete og bygg.

FORSKNINGSRADET.NO

 

Varighet 2013-2016

Building the future of the Norwegian plant breeding.

Integrering av moderne verktøy og strategier i norske planteforedlingsprogrammer.

 

Varighet 2013 - 2016 | NFR 225181

GENSEL: Genomics for improved sustainability and competitiveness of Norwegian breeding programs on livestock, aquaculture species and plants.

Genomics for økt bærekraft og konkurranseevne innen norsk avlsarbeid på husdyr, fisk og planter.

FORSKNINGSRADET.NO 

 

Varighet 2013-2016 | NFR 225386 

Norwegian malt, hops and herbs - the flavor of Norwegian beer. 

Norsk malt, humle og urter – smaken av norsk øl. 

FORSKNINGSRADET.NO | NIBIO.NO

 

 

 

 

Graminor er involvert i ulike Forsknings - og Utviklings (FOU) prosjekter  sammen med nasjonale og internasjonale aktører. Dette for å initiere og utløse forskning og utvikling der vi har behov for kunnskap og for å utvikle kompetanse innen fagfelt som kan brukes i utviklingen av planteforedlingsprogrammene.

I forhold til forskning  som er relatert til utvikling av nye sorter engvekster er Graminor involvert i følgende prosjekter:  

 

Varighet 2017 - 2021 | H2020

Breeding Forage and Grain Legumes to increase EU's and China's protein self-sufficiency (EUCLEG)

Det strategiske målet med EUCLEG er å redusere Europas og Kinas avhengighet av proteinimport, ved å utvikle effektive foredlingsstrategier for engbelgvekster (luserne og rødkløver) og belgvekster (erter, bønner og soya).

EUCLEG.EU  | NMBU.NO

 

Varighet 2016 - 2019 | KIL (Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket)

Grovfôr 2020

Grovfor 2020 er et samarbeidsprosjekt mellom femten organisasjoner og firmaer, og har som mål å forbedre kvalitet og avling, og øke bruken av grovfôr i norsk melke- og kjøttproduksjon med 20 prosent i løpet av prosjektperioden.

GROVFORNETT.NO  | BONDEVENNEN.NO  | TINE.NO

 

Varighet 2016-2019 | NFR 255428

Genomic Tools for improving yield and forage quality in timothy (Phleum pratense L.) (GenSelTim)

Genomiske verktøy for forbedret avlings- og fôrkvalitet i timotei.

Fôr av timotei er en av de viktigste innsatsfaktorene i norsk landbruk og nye og forbedrede sorter som er tilpasset et framtidig klima er viktig for økonomien i norsk melke- og kjøttproduksjon. Prosjektet har som mål å utvikle verktøy som er nødvendig for å implementere genomisk seleksjon (GS) i timoteiforedlingsprogrammet ved Graminor.

FORSKNINGSRADET.NO | CRISTIN.NO

 

Varighet 2011 -2020

PPP for pre-breeding in perennial ryegrass (Lolium perenne L.).

Pre-breeding i engelsk raigras (Lolium perenne) (PPP).

NORGEN |  AARHUS UNIVERSITET.DK

 

Varighet 2013-2017 | NFR 225019

Increased seed yield of Norwegian grown red clover (Trifolium pratense) by improved pollination by bumblebees and honeybees (PolliClover).

Bedre pollinering av rødkløver (Trifolium pratense).

FORSKNINGSRADET.NO 

 

Varighet 2015-2018 | NFR 244226

FRØAVLITAGO: Safe seed supply of ‘Litago’ and future Norwegian cultivars of white clover (Trifolium repens L.).

FRØAVLITAGO: Sikker frøforsyning av "Litago" og fremtidige norske sortar av kvitkløver (Trifolium repens L.).

FORSKNINGSRADET.NO

 

Varighet 2011-2015 | NMBU /GRAMINOR

Improving seed yield potential in tetraploid red clover (Trifolium Pratense L.) - Nærings Phd.

The main objective of this Project is to develop physiological genetic and molecular knowledge, tools and germplasm for the breeding of new improved tetraploid red clover With enhanced seed yield potential.

 

Graminor er involvert i ulike Forsknings - og Utviklings (FOU) prosjekter  sammen med nasjonale og internasjonale aktører. Dette for å initiere og utløse forskning og utvikling der vi har behov for kunnskap og for å utvikle kompetanse innen fagfelt som kan brukes i utviklingen av planteforedlingsprogrammene.

I forhold til forskning  som er relatert til utvikling av nye sorter for poteter er Graminor involvert i følgende prosjekter: 

 

Varighet: 2019- 2022 | NFR 294756 

BETTERPOTA2BREEDING: Integrating machine learning and genomic prediction for advancing Norwegian potato cultivar development

Billeddiagnostikk og genomisk prediksjon for å effektivisere norsk potetforedling.

Prosjektet har som formål å utvikle og ta i bruk nye verktøy, som maskinlæring og genomisk seleksjon for mer effektiv norsk potetforedling. Graminor vil bruke verktøyene for utviklingen av sorter med forbedret resistens mot flatskurv (Streptomyces), en kvalitetssykdom på potet som forårsaker stort svinn gjennom verdikjeden. Digital bildeanalyse vil bli tatt i bruk for mer presis kvantifisering av potetknollenes egenskaper, som form, farge og sykdomstegn. Dataene benyttes til å utvikle maskinlæringsmodeller, for å lage en prediksjonsmodell for flatskurvangrepet. I kombinasjon med genetiske data skal vi utvikle prediksjonsmodeller for å effektivisere utvalgsarbeidet i potetforedlingen.

FORSKNINGSRADET.NO   |  SLU.SE   |  NIBIO.NO

 

Varighet: 2018- 2022  | NFR 281928    |  BIONÆR — BIONÆRINGSPROGRAM

GENEINNOVATE: Gene Editing to Innovate Norwegian Breeding Industries

Genredigering for innovasjon og nyskapning i norsk foredlingsindustri.

I dette prosjektet har de største avlsorganisasjonene på husdyr, fisk og planter i Norge, sammen med forskningsinstitusjoner og politiske rådgivere, som mål å adressere sentrale spørsmål og utfordringer knyttet til genredigering og legge til rette for bærekraftig bruk. Genredigering (CRISPR/Cas9) vil tas i bruk for å teste ut ønskede genetiske varianter; Graminor vil bruke teknologien for å forbedre resistens mot tørråte (Phytophtora infestans) i norske potetsorter.

FORSKNINGSRADET.NO   | NMBU.NO | BIOTEKNOLOGIRADET.NO |  HEIDNER.NO |  LANDBRUK.NO

 

Varighet: 2014-2017| NFR 233787

KRYOVIR: Effective virus testing and cryopreservation of potato breeding lines and cultivars 

NIBIO.NO | FORSKNINGSRADET.NO

 

Varighet: 2013-2016 | NFR 225282

New ways to improve common scab resistance in Norwegian potatoes

CRISTIN.NO | FORSKNINGSRADET.NO

 

Graminor er involvert i ulike Forsknings - og Utviklings (FOU) prosjekter  sammen med nasjonale og internasjonale aktører. Dette for å initiere og utløse forskning og utvikling der hvor vi har behov for kunnskap og for å utvikle kompetanse innen fagfelt som kan brukes i utviklingen av planteforedlingsprogrammene.

I forhold til forskning  som er relatert til utvikling av nye sorter for frukt og bær er Graminor involvert i følgende prosjekter:

 

Varighet 2018-2020 | PPP NordGen

NORDFRUIT: Pre-breeding for the future Challenges in Nordic fruit and berries 

Pre-breeding for fremtidige utfordringer i nordiske frukt og bær (NORDFRUIT).

Prosjektet er etablert av deltakere fra syv nordiske og baltiske land og er delvis finansiert av det Nordiske ministerrådet via NordGen. Målet med prosjektet er å ta i bruk moderne genetiske verktøy i foredlingen av nordiske epler og jordbær, i tillegg til å styrke pre-breeding samarbeidet i tråd med tidligere PPP-prosjekter (NORDAPP). 

NIBIO.NO |  SLU.SE | LUKE.FI

 

Varighet: 2018 - 2021  | NFR 280376

FRUIT-N-QUALITY: Norwegian fruit genetic resources - healthy, tasty & No waste

Fruit-N-Quality har som mål å skaffe kunnskap om viktige egenskaper hos gamle norske eple-, plomme- og bringebærsorter. Dette er sortsmateriale som er bevart av Norsk Genressurssenter i nasjonale klonarkiv eller feltgenbanker i Norge. Disse genressursene er en kilde for utvikling av nye sorter med bedre smak og et mangfold av ulike kvaliteter. Kartleggingen av tilgjengelige norske genressurser vil gi ny kunnskap om  sorter med spesifikke egenskaper  som kan utnyttes i produktutvikling. Karakteristikkene skal samles i en database, www.fruktsorter.no, som kan benyttes som en kunnskapskilde innen planteforedlingen, fruktdyrkingen og næringsmiddelindustrien. 

NIBIO.NO  NMBU.NO

 

Varighet: 2014 -2019 | NFR 244658

Molecular mechanisms of freezing tolerance in Strawberries: marker development.

Fra laboratorium til feltforsøk: anvendelse av gen-markører for mer effektiv fremstilling av overvintringssterke jordbærsorter.

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Graminor AS, NIBIO, UiO, Høgskolen i Innlandet og det internasjonale Indiana Purdue University i Indianapolis, USA. Overlevelsen av jordbærplanter i områder med lave temperaturer er svært kompleks og påvirkes av flere fysiologiske responser og en rekke biotiske og abiotiske faktorer. På grunn av kompleksiteten som er involvert i oppreguleringen av kuldetoleranse, har lavtemperatur stress i jordbær vært et av forskningsfokusene våre siden 2007. Dette prosjektet tar sikte på å identifisere og verifisere biomarkører som er koblet til kuldetoleranse i jordbær og som kan tas i bruk i markørbasert seleksjon i jordbærforedlingen ved Graminor.

NIBIO.NOINN.NO | UIO.NOIUPUINMBU.NO

 

Varighet 2012 -2017

NORDAPP: Pre-breeding for Future Challenges in Nordic Apples 

Pre-breeding for fremtidige utfordringer i Nordisk epledyrking (NORDAPP).

NORDGEN.ORG NJOS.NO LUKE.FI

 

Varighet 2014-2017 | NFR 234312

BÆRSORT: High quality cultivars of strawberry and raspberry for processing and fresh market

Kvalitetssorter av jordbær og bringebær til industri og konsum (BÆRSORT)

FORSKNINGSRADET.NO |  NJOS.NO

 

Varighet 2014-2017 |  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (2014/1897-3/512.1); Fylkesmannen i Vest-Agder (2014/1697 512.1); Føregangsfylke frukt og bær v/ Fylkesmannen i Hordaland (2014/2281 522.3)

New measures against Red rotròte (Phytophthora rubi) in raspberries.

Nye tiltak mot raud rotròte (Phytophthora rubi) i bringebær.

NJOS.NO

 

Plant cultivars Database for fruit and berries.

Sortsdatabase i frukt og bær.

NJOS.NO

 

 


Del på Facebook