English version Norwegian version
Graminor logo

Om Graminor

Om Graminor

Om Graminor

bjorke gaardGraminor AS har ansvar for utvikling av plantesorter til  jord- og hagebruksnæringen i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å levere nye plantesorter tilpasset norske og nordiske vekstforhold .

Formålet er å sikre at norsk jord- og hagebruk har tilgang på variert, klimatilpasset  og sykdomsfritt sortsmateriale som er egnet for norske forhold. Graminor utvikler nye sorter av artene: korn, engvekster, potet, frukt og bær.

Våre hovedoppgaver er planteforedling, utprøving og representasjon av utenlandske sorter og prebasisavl, dvs. produsere frø som selges til såvareselskaper for videre oppformering og salg til sluttbrukere.

Graminor ble etablert i 2002 som en videreutvikling av Norsk Kornforedling for å samle norsk planteforedling og -utvikling i ett selskap.

Selskapet drives fra Bjørke forsøksgård ved Hamar, hvor vi har hovedkontor, moderne vekthus og disponerer 1000 dekar utearealer for foredling og oppformering av korn, poteter og engvekster. Utprøving av engvekster for nordlige forhold foregår ved Nibio i Tromsø og av frukt og bær ved Njøs forsøksgård i Leikanger og Sagaplant AS i Sauherad.

Graminor er en kompetansebedrift. En betydelig del av virksomheten er forskningsbasert, langsiktig og risikobetont.

Markedsposisjon

Graminor sitt viktigste og prioriterte marked er Norge og vårt hovedmål er å utvikle nye plantesorter som skal øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser. Markedsandel i Norge ligger på rundt 70% for engvekster og over 50% på korn.

Vi  jobber med å styrke eksporten av egne sorter for å øke lønnsomheten i vår planteforedling. Vi har en betydelig markedsandel for bygg og noe eksport av havre- og hvetesorter til Finland. I 2015 ble det dyrket norske kornsorter på større areal i Finland enn i Norge. Øvrige aktuelle eksportmarkeder er Sverige og Baltikum, som har til dels samme vekstforhold som hos oss.

Planteforedling

Planteforedling (utvikling av nye plantesorter) for norske forhold er vår kjernekompetanse og -virksomhet. I Norge drives det jordbruk lenger nord enn i noe annet land. Kort vekstsesong med lave temperaturer, kalde vintre og store lysvariasjoner (daglengde) gjør at få land har lignende vekstforhold som hos oss. Plantesorter som er tilpasset våre forhold er avgjørende for en kostnadseffektiv matproduksjon i alle deler av landet.

Våre viktigste foredlingsmål er å utvikle sorter som gir høy og stabil produksjon av høy kvalitet, har god resistens mot plantesykdommer, og som er tilpasset forventede fremtidige klimaendringer, forbrukerpreferanser og miljøkrav. Det gjelder bl.a. redusert bruk av plantevernmidler, utslipp av klimagasser og økt CO2-binding i jord og planter. Analyser av fremtidig inntjeningsmuligheter ligger til grunn for våre prioriteringer.

Foredling krever tid, kapital og kunnskap, og er risikobetont. Utvikling av nye plantesorter tar 10 til 20 år fra start til offisiell godkjenning, avhengig av arten. Det er en utfordring å forutse etterspørsel og markedstrender så lang fram i tid.

Vårt foredlingsarbeid baserer seg på tradisjonelle metoder med kryssing, utvelgelse og utprøving. Det benyttes også bioteknologiske metoder. Våre forskere søker stadig nye teknologier, rutiner og seleksjonsmetoder for å få fram flere og bedre sorter raskere, billigere og med mindre risiko enn i dag og av den grunn er Graminor delaktig i mange forsknings - og utviklingsprosjekter.

Virksomhetsområder

Graminor arbeider innen fire hovedområder:

1. Planteforedling i egen regi

Planteforedling i egen regi utgjør over halvparten av vår foredlingsvirksomhet og omfatter kornsortene bygg, havre, hvete, rug og rughvete. Resultatet for bygg er beregnet til én prosent årlig fremgang som følge av bedre plantemateriale. For hvete er matkornandelen økt fra tre-fire prosent tidlig på 1970-tallet til over 70 prosent i gode år på 2000-tallet.

2. Planteforedling for det offentlige

Graminor har til oppgave å initiere og gjennomføre foredlingsprogrammer innen engvekster, frukt, bær og poteter med støtte fra staten. Staten vil med dette sikre at det blir utviklet sorter som er tilpasset vekstforholdene i ulike deler av landet. Hensikten er å øke kostnadseffektiviteten og lønnsomheten i disse produksjonene, hvor markedsinntektene er for små til å dekke egen sortsutvikling.

3. Sortsrepresentasjon

Vår strategi er å teste ut utenlandsk sortsmateriale og gjøre egnede sorter tilgjengelig i markedet, fremfor å drive egen foredling. Forutsetningen er at materialet tilfresstiller norske krav til overvintringsevne, tidlig modning, kvalitet og andre sortsegenskaper. Representasjonsavtaler gir oss adgang til nye sorter og markeder, og rett til å selge avtalte sorter. Importen skjer i nært samarbeid med såvarenæringen.

4. Prebasisproduksjon

Graminor har som sortseier og representant for utenlandsk foredlingsmateriale enerett til å importere og produsere prebasis frø av korn, engvekster og poteter, og eliteplanter av frukt og bær. Produktene selges vesentlig til såvare- og planteselskaper for videre oppformering og salg til bønder. Vi opererer ikke i detaljistmarkedet.

 graminors arbeidsomrade

 

 


Del på Facebook